Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN)

SIMON RAVN
President
ROY ØSTEN HENRIKSEN
Visepresident
EINAR BAKKE
Regional Director
YNGVE RØRSTADBOTTEN-HÆVE
Kasserer
BENTE LURA
Sekretær
Bjørn R. Martinussen
Myndighetskontakt
GUNNAR NAPER
Styremedlem
VEGAR GABRIELSEN
Varamedlem
JONATHAN KENNEDY
Varamedlem

Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) er International Practical Shooting Confederation (IPSC) sin representant i Norge og norske utøveres talerør ovenfor IPSC samt norske myndigheter.

 Klubbene i Norge som utøver dynamisk sportsskyting er tilsluttet DSSN. DSSN avholder et årlig forbundsting som er forbundets øverste myndighet.

Forbundets daglige drift ivaretas av forbundsstyret som velges av forbundstinget. DSSN ble konstituert i 1979, hvor forbundet overtok oppgaven med å fremme dynamisk sportsskyting fra Stridsskyterligaen (1974). Siden den gang har DSSN kontinuerlig vokst som forbund og har mange tilsluttede klubber over hele landet.

Dynamisk Sportsskyting har blitt en stor internasjonal sport som vektlegger sikkerhet og sikker våpenbehandling. Konkurranser gjennomføres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt verden rundt. EM og VM arrangeres hvert 3. år.

Skytedisipliner som DSSN fremmer og administrerer:
• Dynamisk sportsskyting med pistol/revolver
• Dynamisk sportsskyting med rifle
• Sivilpistol
• Steel Challenge

Dynamisk Sportsskyting er en sport som krever mye av utøverne i form av skyteferdigheter, konsentrasjon/fokus og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.
Før en skytter kan delta på stevner i Dynamisk Sportsskyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs i tillegg til det grunnleggende som Politiet krever for erverv av våpen.

Sikkerhet er alltid første prioritet, og en kombinasjon av god opplæring/trening av instruktører og skyttere, samt et godt internasjonalt regelverk, har medført at sporten har blitt praktisert uten uhell i over 40 år. Det benyttes samme IPSC regelverk (utformet på engelsk) over hele verden. Instruktørene er i denne sammenheng også pålagt et stort ansvar og et eget utdanningsorgan sørger for deres grundige opplæring.

Utdanning av dommere (Range Officers) administreres nasjonalt av National Range Officers Association (NROI) . Utdanning og administrering av internasjonale dommere utføres av International Range Officers Association (IROA). Dommerene har overoppsynet ved større internasjonale arrangementer som f.eks. nasjonale mesterskap, nordisk, EM, VM m.m.

I Dynamisk Sportsskyting er det ingen standard øvelser eller fast plassering av målene. Dette medfører at sporten ikke blir standardisert og stillestående/statisk. Utformingen av de enkelte øvelsene (kalt “stager”) stimulerer skytternes kreativitet og medfører variasjon i hvordan den enkelte gjennomfører øvelsen.
Skytterne må selv planlegge hvordan de enkelte øvelser skal gjennomføres, bl.a. ut i fra egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og kapasiteten til skytevåpenet som benyttes (magasinkapasitet, presisjon). Dette fremmer variasjon som gir entusiastiske skyttere og underholdning for tilskuerne.
Øvelsene deles inn i tre kategorier (“Short-, Medium- og Long- courses”) og kan kreve inntil 12, 24 eller 32 skudd for håndvåpen og 10, 20 eller 40 skudd for rifle

Dynamisk Sportsskyting med håndvåpen benytter kun pistoler/revolvere i kaliber 9x19mm eller grovere. Skyting med et grovkalibret våpen er en større utfordring enn når man benytter et finkalibret konkurransevåpen med lett rekyl, spesielt når skytteren skal skyte øvelsene mest mulig presist på kortest mulig tid. Skytternes prestasjon i en øvelse beregnes vanligvis ut i fra poeng delt på tid (d.v.s. treffsone på alle skiver/stålmål minus eventuelle straffepoeng) deretter deles totalpoeng på tiden som skytteren benyttet på øvelsen. Dette gir en faktor som danner grunnlag for prosent og poengfordeling for deltakerne.

Skivene (IPSC Target) er delt inn i 3 soner: A (best med sentersone på 5 poeng) deretter C og D, hvor poeng vil gis avhengig av hvilket våpen og ammunisjon man benytter. Hver enkelt skive i en øvelse skal vanligvis treffes med minimum 2 skudd (de 2 beste treffene teller). Dersom man bommer straffes dette med 10 minuspoeng for hvert treff som mangler.
Det kan også benyttes miniskiver og fallfigurer i stål (runde eller firkantede i forskjellige størrelser) og skiver som gir minuspoeng ved treff.
Målene kan plasseres på ulike avstander, vanligvis mellom 10 – 25 meter for håndvåpen og 50 – 300 meter for rifle. De kan være statiske eller bevegelige. Skytteren kan ofte selv påvirke skyteavstanden ved å forflytte seg innenfor angitte begrensninger i øvelsen.


Alle prosesser i DSSN skal være basert på demokratiske prinsipper

Einar Bakke – forhenværende President DSSN


%d bloggere liker dette: